Zavolajte nám (Po-Pi 7-15)

Reklamačný proces

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu Dometa od našej spoločnosti

PNM International s.r.o., so sídlom Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, IČO: 05060192, DIČ: CZ05060192, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 66046

Kontaktná adresa: PNM International s.r.o., U1 - Priemyselný park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Mesto

Telefónne číslo: (+420) 555 222 029

Kontaktný e-mail: eshop@dometa.sk

1. Za aké chyby sme zodpovední?

Ako predávajúci sme zodpovední za to, že tovar je pri prevzatí bez závad. To znamená, že tovar, najmä pri prevzatí:

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa takéto vady v záručnej dobe nevyskytnú. Ak nie ste spotrebiteľ, nemáte nárok na zákonnú záručnú lehotu podľa článku 2. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľov.

Neposkytujeme žiadnu záruku kvality nad rámec zákonnej záručnej lehoty pre spotrebiteľov.

Ak ste podnikateľom, len vada, ktorú mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, aj keď sa prejaví neskôr, zakladá práva z vadného plnenia. Ak sa vada vyskytne v dôsledku porušenia niektorej z našich povinností, máte aj v tomto prípade nárok na práva z vadného plnenia.

Rozdiely vo farebných odtieňoch v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru. Ak tovar nezodpovedá vašim predstavám, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok, ak ste spotrebiteľ.

Ak ste spotrebiteľ a vada tovaru sa prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

V prípade nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v sprievodných dokumentoch k tovaru alebo v reklame uvedená dlhšia záručná doba.

Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti alebo v prípade tovaru podliehajúceho skaze je uvedené obdobie, počas ktorého sa tovar môže používať, záručná doba trvá do tohto dátumu.

Upozorňujeme, že v prípade výmeny alebo opravy tovaru sa na nový tovar alebo vymenené diely a náhradné diely nevzťahuje nová záručná doba. V takomto prípade sa však záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej ste tovar nemohli používať v dôsledku vady, t. j. najmä o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave.

3. Aké máte práva z chybného plnenia?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a ak ste spotrebiteľ, aj § 2165 až 2174.

A. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

Ak vada existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, máte nárok na nasledujúce práva z chybného plnenia.

Ak je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, máte nárok na nasledujúce práva z chybného plnenia:

a) odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) odstrániť vadu opravou veci;
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás musíte informovať v čase oznámenia závady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady o práve, ktoré ste si vybrali. Upozorňujeme, že ak tak neurobíte, budete mať nárok len na práva, ktoré by ste mali k dispozícii v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Výber, ktorý ste urobili, môžete zmeniť len po dohode s nami.

Ak vadu neodstránime v primeranej lehote, môžete namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy.

Ak je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, môžete si nárokovať:

a) odstránenie vady alebo
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak neodstránime vadu včas alebo odmietneme vadu odstrániť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy. Výber, ktorý ste urobili, môžete zmeniť len po dohode s nami.

Upozorňujeme, že pokiaľ si neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce doklady).

Výmena tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné, ak nemôžete vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. To neplatí, ak:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
b) ste vec používali pred zistením vady;
c) ste konaním alebo opomenutím nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave; alebo
d) ste vec predali pred objavením vady, spotrebovali ste ju alebo ste ju zmenili pri jej bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám to, čo ešte môžete vrátiť, a nahradíte nám škodu v rozsahu, v akom ste mali z používania veci prospech.

B. Len ak ste spotrebiteľ:

Ak sa vada spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (dvanástich mesiacov od prevzatia tovaru v prípade použitého tovaru), máte nárok na nasledujúce práva z chybného plnenia:

a) máte právo na výmenu tovaru, ak:

Nemôžete požadovať výmenu tovaru, ak by výmena bola neprimeraná povahe chyby. V takom prípade máte nárok na bezplatné odstránenie závady.

Na výmenu nemáte nárok ani v prípade, že je chybná len časť tovaru.

b) máte právo na výmenu chybnej časti tovaru, ak:

c) máte nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak

d) máte právo odstúpiť od zmluvy, ak

4. Kedy nemožno uplatniť práva z vadného plnenia?

Nemáte nárok na práva z chybného plnenia, ak:

Nároky zo záruky a zodpovednosti za vady sa nevzťahujú ani na:

5. Aký je postup podávania sťažností?

Nárok na reklamáciu musíte uplatniť u našej spoločnosti bez zbytočného odkladu po zistení závady. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie:

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame použiť našu kontaktnú adresu:

PNM International s.r.o.
Závodní 540/51
735 06 Karviná

Odporúčaný postup podávania sťažností:

Nedodržanie niektorého z uvedených krokov alebo nepredloženie niektorého z uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu sťažnosti v súlade so zákonnými podmienkami.

Momentom uplatnenia reklamácie je okamih, keď nám bola oznámená vada a bolo uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru.

Prichádzajúce reklamácie vybavujeme okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácie vrátane odstránenia závady sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nie je dohodnutá dlhšia lehota.

Keď uplatníte reklamáciu, vydáme vám písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a tiež vám (po vybavení reklamácie) vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné dôvody zamietnutia reklamácie.

V súlade s Občianskym zákonníkom máte právo na náhradu primeraných nákladov, ktoré vám vznikli pri reklamácii tovaru. Upozorňujeme, že právo na náhradu týchto nákladov je potrebné uplatniť do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu reklamovať.

Ďalšie súvisiace dokumenty nájdete tu