Zavolajte nám (Po-Pi 7-15)

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu Dometa umiestneného na webovom rozhraní www.dometa.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

naša spoločnosť

PNM International s.r.o., so sídlom Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava,
IČO: 05060192, DIČ: CZ05060192, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 66046

Kontaktná adresa:PNM International s.r.o., U1 - Priemyselný park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Mesto

Pracovné hodiny Po - Pi 8.00 - 14.00

Telefónne číslo: (+420) 555 222 029

Kontaktný e-mail: eshop@dometa.sk

ako predajca

a vy ako kupujúci

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (osobne alebo od prepravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len "cena") zahŕňa náklady na doručenie tovaru a všetky poplatky spojené so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám bude vždy oznámená pred záväzným odoslaním vašej objednávky.

Vlastníctvo k tovaru nadobudnete zaplatením celej kúpnej ceny, ale až po prevzatí tovaru.

1.1 Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

Zmluva o predaji (alebo len "zmluva") sa tu vzťahuje na akúkoľvek zmluvu uzavretú podľa týchto podmienok. Môže ísť napríklad o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2 Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

Je to spotrebiteľská zmluva, ak ste spotrebiteľ, t. j. ak ste fyzická osoba a kupujete tovar. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa zákona a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na vás Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

1.3. Aké osobitné práva máte ako spotrebiteľ?

Ako spotrebiteľ máte najmä:

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi týmito dokumentmi:

a vo veciach, ktoré nie sú upravené v tomto dokumente, týmito právnymi ustanoveniami:

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že náš vzťah sa riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľ a právo krajiny vášho bydliska poskytuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa ako české právo, poskytuje sa vám táto vyššia úroveň ochrany vo vašom právnom vzťahu.

1.5. Ako súhlasíte s podmienkami?

Odoslaním objednávky a jej potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a súhlasíte s nimi.

Znenie podmienok môžeme zmeniť alebo doplniť. Vaše práva a povinnosti sa vždy riadia verziou zmluvných podmienok, podľa ktorej nadobudli účinnosť.

2. ZMLUVA O NÁKUPE

2.1. Ako uzatvoríme kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností každej položky. Pri každej položke je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru má len informatívny charakter a nepredstavuje náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Na uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby sme túto objednávku prijali.

2.2. Ako odoslať objednávku?

Objednávku môžete vždy uskutočniť prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý umožňujeme podľa aktuálnych informácií na webovom rozhraní.

Objednávka musí obsahovať všetky údaje predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednaného tovaru (alebo číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (prípadne dodacie a fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky vám bude poskytnutá rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodávaciu adresu. V rekapitulácii máte poslednú možnosť zmeniť zadané údaje.

Záväznú objednávku môžete zadať stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Informácie uvedené v záväznej objednávke sa považujú za správne a úplné. Ak ich zmeníte, okamžite nás o tom informujte telefonicky alebo e-mailom.

O prijatí vašej objednávky vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o prijatí objednávky sa zasiela automaticky a nepredstavuje prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to nie je v potvrdení výslovne uvedené.

Ak máme pochybnosti o pravosti a závažnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať, aby sme si ju overili. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. S takouto objednávkou sa potom bude zaobchádzať, ako keby nebola zadaná.

2.3. Kedy je zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, keď dostanete naše prijatie vašej objednávky. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak nedôjde k prijatiu objednávky, zmluva je uzavretá v okamihu, keď zaplatíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa bodu 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené) alebo môže nasledovať samostatne po potvrdení.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú viditeľné z webového rozhrania.

2.4. Môžete zrušiť už zadanú objednávku?

Objednávku, ktorú sme ešte neprijali (t. j. nebolo vám zaslané prijatie vašej objednávky v súlade s článkom 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Následné zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak sa takto zruší objednávka tovaru, od ktorej nie je možné odstúpiť (podrobnosti nájdete v bode 5.), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už vynaložili v súvislosti so zmluvou.

2.5. Je možné zmeniť cenu zobrazenú na webovom rozhraní?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a doručenie zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené vo webovom rozhraní. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je na webovom rozhraní výslovne uvedené inak.

V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na našej strane v cene tovaru vo webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto zjavne nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo počas procesu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás o tom budeme informovať. Ak vaša objednávka ešte nebola prijatá, nie sme povinní uzavrieť zmluvu.

Zmena ceny, ku ktorej došlo medzi podaním objednávky a jej prijatím z našej strany v súlade s bodom 2.3 týchto podmienok, nemá vplyv na cenu vašej objednávky.

2.6. Máte možnosť dostať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva sa neuzatvára písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluva pozostáva z týchto Obchodných podmienok, vašej objednávky a jej prijatia z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu súvisiacich nákladov.

2.7 Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zmluvných podmienok alebo zmluvy, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V ktorých jazykoch možno uzavrieť zmluvu?

Zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto zmluvných podmienok) uchovávame v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím stranám, ale na požiadanie vám ju zašleme.

3. Platobné podmienky

3.1. Aké spôsoby platby akceptujeme?

Kúpnu cenu môžete zaplatiť najmä týmito spôsobmi:

Všetky ostatné spôsoby platby sú uvedené vo webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť spoplatnené ďalšími poplatkami. Tieto poplatky sú uvedené vo webovom rozhraní. Konečná cena bude vždy uvedená v objednávke, ktorá už zahŕňa poplatky spojené so zvoleným spôsobom platby.

3.2. Kedy je kúpna cena splatná?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky v súlade s bodom 2.3.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba za tovar je možná v českých korunách (CZK), forintoch (HUF) alebo eurách (EUR).

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo platbu vopred?

Môžeme požadovať zálohu na kúpnu cenu, najmä pri objednávkach s celkovou cenou nad 3 000 Kč.

Máme tiež právo požiadať vás o zaplatenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje).

3.5. Kde môžem získať daňový doklad alebo záručný list?

Daňový doklad sa zasiela e-mailom na elektronickú adresu zadanú pri objednávke. Ako záručný doklad slúži potvrdenie objednávky, daňový doklad alebo iný spôsob preukázania objednávky v našom obchode - napríklad uložená objednávka v našom informačnom systéme. Daňové doklady nájdete aj vo svojom zákazníckom účte, ak ste zaregistrovaný v našom e-shope. 

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako posielame tovar?

Metódy dopravy sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob doručenia si môžete vybrať v objednávke. Ak si spôsob dopravy nevyberiete, môžeme ho určiť my.

Vyhradzujeme si právo v odôvodnených prípadoch dodatočne zmeniť zvolený spôsob doručenia alebo platby za tovar, o čom vás budeme bezodkladne informovať e-mailom. 

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Cena doručenia vždy závisí od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka vybraného dopravcu. Skutočné náklady na doručenie sú uvedené na webovom rozhraní.

Objednávka bude vždy obsahovať konečnú cenu, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy.

4.3. Kedy vám dodáme tovar?

Dodacia lehota vždy závisí od dostupnosti tovaru a zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je na sklade, zvyčajne odosielame do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere) alebo po pripísaní platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). V prípadoch, keď z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať termín odoslania, vyhradzujeme si právo termín predĺžiť.

V takom prípade vás budeme o zmene termínu odoslania informovať e-mailom.

Tovar, ktorý nie je na sklade, odošleme čo najskôr. O presnom termíne vás budeme informovať.

Preprava pri vyšších teplotách (nad 25 °C) alebo pri nízkych teplotách (pod 5 °C) môže byť v prípade niektorých výrobkov citlivejších na teplotu obmedzená, kým to poveternostné podmienky dovolia.

Dodanie tovaru podľa týchto podmienok znamená, že tovar je vám doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nebude sa to považovať za nedodanie tovaru z našej strany alebo za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri preberaní tovaru?

Pri preberaní tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte akékoľvek nedostatky, okamžite o tom informujte dopravcu a nás. Ak odmietnete prijať zásielku s poškodeným obalom, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

V okamihu prevzatia tovaru (alebo v okamihu, keď ste boli povinní prevziať tovar, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili) prechádza na vás zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane, ak tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane potrebné dodať tovar opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, musíte uhradiť náklady na takéto dodanie.

Ak tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov na doručenie a uskladnenie, ako aj akýchkoľvek iných nákladov, ktoré nám vzniknú v dôsledku neprevzatia tovaru. Tieto náklady nesmú presiahnuť 10 Kč za každý deň skladovania. Náklady na skladovanie môžu dosiahnuť celkovú sumu maximálne 500 Kč alebo kúpnu cenu, ak je nižšia ako 500 Kč.

V takomto prípade máme navyše právo odstúpiť od zmluvy.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Ako môžete odstúpiť od zmluvy?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Odporúčame, aby ste oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslali na našu doručovaciu adresu alebo e-mailom. Ak chcete odstúpiť od zmluvy, môžete použiť vzor formulára. Prijatie oznámenia potvrdíme bez zbytočného odkladu.

Dôvody zrušenia nemusíte uvádzať.

5.2 Aké sú dôsledky odstúpenia od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a pristupuje sa k nej, akoby nebola uzavretá.

Ak vám bol darček poskytnutý spolu s tovarom s vaším súhlasom, darovacia zmluva stráca platnosť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán. Darček nám musíte poslať späť spolu s vráteným tovarom.

5.3. Kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť okrem iného od týchto zmlúv:

5.4. Ako nám vrátite tovar?

Tovar nám musíte vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu dodaciu adresu, do ktorejkoľvek prevádzky alebo do nášho sídla. Tovar neposielajte na dobierku. Nie sme povinní prijať tovar zaslaný na dobierku.

Podporúčame vám, aby ste k návratke priložili nasledujúce dokumenty:

Predloženie niektorého z uvedených dokumentov nebráni kladnému spracovaniu vášho odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonnými podmienkami

.

5.5. Kedy dostanete svoje peniaze späť?

Vrátime vám všetky prijaté peniaze do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze, kým nám tovar nevrátite alebo nepredložíte dôkaz, že ste nám tovar poslali.

Podľa kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru. Ak ste si však vybrali iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia, ktorý ponúkame, preplatíme vám náklady na doručenie v sume zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

Vrátime vám peniaze:

Náklady na zaslanie vráteného tovaru na našu adresu budete znášať vy, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.6 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní tovaru ho zabaľte do vhodného obalu, aby ste zabránili jeho poškodeniu alebo zničeniu. Tovar, ktorý bol pri preprave výrazne poškodený alebo zničený v dôsledku použitia nevhodného obalu, nemôže byť vrátený za kúpnu cenu a náklady na doručenie (alebo ich časť zodpovedajúcu spôsobenej škode).

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme právo požadovať od vás náhradu škody. Nárok na náhradu škody môžeme jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na doručenie, t. j. bude vám vrátená suma znížená o vzniknutú škodu.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

Ak nastane niektorý z vyššie uvedených prípadov, budeme vás okamžite informovať o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je voči vám účinné od okamihu, keď vám bolo doručené.

Ak ste už zaplatili kúpnu cenu v plnej výške alebo čiastočne, vrátime vám sumu prijatú v hotovosti na účet, ktorý ste nám na tento účel poskytli alebo z ktorého ste vykonali platbu. Peniaze vám vrátime do desiatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. PRÁVA NA NÁHRADU

Vaše práva vyplývajúce z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s našimi Politikami reklamácie. Pred podaním reklamácie si prosím dôkladne prečítajte Proces reklamácií, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Aké právomoci máme na vykonávanie našich činností a kto nás pri tom kontroluje

Máme oprávnenie predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha žiadnemu inému povoleniu.

Kontrolu živnostenského oprávnenia vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosti tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) a v prípade potravín Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov chránia aj záujmové združenia spotrebiteľov a iné orgány na ochranu spotrebiteľov.

7.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Všetky sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Môžete sa obrátiť aj na subjekty uvedené v bode 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania a ani žiadne nedodržiavame.

7.3. Aké práva máte v prípade spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu (ČOI), aby mimosúdne vyriešila spotrebiteľský spor. Toto právo môžete uplatniť do 1 roka odo dňa, keď ste prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu s nami. 

Kontaktné údaje ČOI: Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs alebo https://www.coi.cz/ Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.4. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sa používajú komunikačné prostriedky na diaľku (najmä internet). Náklady vzniknuté pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie alebo telefonické hovory) znášate vy. Tieto náklady sa nelíšia od štandardnej sadzby.

Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa zmluvy medzi nami sa uskutočňuje písomne, a to buď e-mailom, doporučenou poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám tovar doručíme na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo vo vašom používateľskom konte.

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto podmienok je (alebo sa stane) neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré je svojím významom najbližšie neplatnému, neúčinnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmluva (vrátane zmluvných podmienok) môže byť zmenená alebo doplnená len písomne.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť 1. februára 2021