Zavolajte nám (Po-Pi 7-15)

Podmienky používania webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.dometa.sk ("webové rozhranie"), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť

PNM International s.r.o., so sídlom Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava,
IČO: 05060192, DIČ: CZ05060192, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 66046

Kontaktná adresa: PNM International s.r.o., U1 - Priemyselný park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Mesto

Telefónne číslo: (+420) 555 222 029

Kontaktný e-mail: eshop@dometa.sk

Vezmite prosím na vedomie, že bez ohľadu na to, či nakupujete prostredníctvom webového rozhrania, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá, ktoré definujú a špecifikujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

 1. Registrácia na webovom rozhraní

Na webovom rozhraní sa môžete zaregistrovať pomocou registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webovom rozhraní. V registračnom formulári musíte vyplniť požadované údaje, konkrétne meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou sa vytvorí používateľské konto.

Na prístup k používateľskému kontu je potrebné používateľské meno a heslo. Udržujte prístupové údaje k používateľskému kontu v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za zneužitie používateľského účtu treťou stranou.

Informácie poskytnuté počas registrácie musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri vytvorení ktorého boli použité nepravdivé alebo neúplné informácie, môžeme zrušiť bez náhrady.

V prípade akýchkoľvek zmien vo vašich údajoch vám odporúčame okamžite vykonať úpravy vo vašom používateľskom účte.

Prostredníctvom svojho používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať svoje používateľské konto. Všetky ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené vo webovom rozhraní. 

Upozorňujeme, že máme právo zrušiť vaše používateľské konto bez náhrady, ak dôjde k porušeniu dobrých mravov, platných zákonov alebo týchto podmienok používania prostredníctvom vášho konta.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Keď vyplníte objednávku alebo sa zaregistrujete vo webovom rozhraní, poskytnete nám niektoré svoje osobné údaje. Okrem toho sa pri používaní webového rozhrania zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú ďalšie údaje, ku ktorým máme prístup. Zadaním svojich osobných údajov a používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené nižšie, a to až do doby, kým proti takémuto spracovaniu nevznesiete námietku.

Súkromie osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "ZZOOÚ") v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sú informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v rámci vyplnenia objednávky alebo registrácie. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria okrem iného meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska alebo telefónne číslo.

Ďalšie informácie, ktoré získavame automaticky v súvislosti s používaním webového rozhrania, zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu, informácie získané prostredníctvom súborov cookie a iné podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie informácie môžeme zhromažďovať bez registrácie a bez ohľadu na to, či ste uskutočnili nákup na webovom rozhraní.

Osobné a iné údaje používame predovšetkým na to, aby sme vám umožnili prístup k vášmu účtu a čo najviac uľahčili používanie webového rozhrania.

Údaje používame aj na komunikáciu s vami o správe vášho účtu a na podporu používateľov. Údaje sa môžu použiť na zlepšenie našich služieb vrátane použitia analytických údajov na analýzu správania používateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť použité na obchodné a marketingové účely, t. j. na vedenie databázy používateľov webového rozhrania a na ponuku tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú. Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte s ich spracovaním. Obchodné oznámenia sa budú posielať maximálne štyrikrát mesačne a veľkosť každej e-mailovej správy nepresiahne 300 kB.

Svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu, písomne na našu kontaktnú adresu alebo kliknutím na odkaz v e-maile poskytnutom na tento účel.

Naša spoločnosť je prevádzkovateľom údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a je registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00038284.

Spracovaním vašich osobných a iných údajov môžeme poveriť tretiu stranu ako spracovateľa.

Osobné a iné zhromaždené údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej inej osobe. Výnimkou sú externí dopravcovia a osoby, ktoré sa podieľajú na dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb. Vaše osobné údaje sa týmto osobám poskytujú v minimálnom rozsahu potrebnom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám na požiadanie poskytneme bez zbytočného odkladu. Máte tiež právo na opravu svojich osobných údajov a ďalšie zákonné práva súvisiace s týmito údajmi.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ údajov spracúva vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, môžete:

Vyvíjame maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov. Ak však nie ste spokojní s postupom, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu údajov.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme účtovať primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz).

Naša spoločnosť a všetci spracovatelia osobných údajov majú sídlo v Českej republike.

 1. Služby a súbory cookie spoločnosti Google

Webové rozhranie používa na svoju prevádzku takzvané "cookies". Webové rozhranie využíva aj službu Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). V súvislosti s využívaním týchto služieb sa používajú aj súbory cookie.

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka a ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania.

Zaškrtnutím políčka súhlasu vo webovom rozhraní súhlasíte s používaním súborov cookie a so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a nami, a to spôsobom a na účely podrobnejšie opísané vo webovom rozhraní.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom internetovom prehliadači.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie súborov cookie, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré od nás dostáva, môžete sa to dozvedieť kliknutím na nasledujúce prepojenie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

 1. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (text, fotografie, obrázky, logá atď.) vrátane softvéru webového rozhrania a týchto podmienok je chránený našimi autorskými právami a môže byť chránený inými právami iných osôb. Obsah nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu našej spoločnosti alebo držiteľa autorských práv. Zakázaný je najmä bezplatný alebo platený prístup k fotografiám a textom umiestneným na webovom rozhraní.

Názvy a označenia produktov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

V prípade nedodržania vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať podľa zákona č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako nositeľ autorských práv má právo najmä požadovať, aby sa upustilo od zásahov do našich autorských práv, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Máme tiež právo požadovať primeranú náhradu spôsobenej škody.

 1. Ďalšie vzťahy súvisiace s používaním webového rozhrania
  • Upozorňujeme, že kliknutie na určité odkazy vo webovom rozhraní môže spôsobiť opustenie webového rozhrania a presmerovanie na webové stránky tretích strán.
  • Naša spoločnosť nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webového rozhrania alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. Pri používaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, softvér, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho fungovanie, t. j. najmä narúšať funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by vám alebo tretím osobám umožnila zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie alebo ich neoprávnene používať, alebo používať webové rozhranie alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.
  • Nemôžeme zaručiť nepretržitý prístup k webovému rozhraniu alebo integritu a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škody spôsobené prístupom k webovému rozhraniu a jeho používaním, vrátane škôd spôsobených sťahovaním údajov zverejnených na webovom rozhraní, škôd spôsobených prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodami spôsobenými stratou údajov, zisku alebo neoprávneným prístupom k prenosom a údajom.
  • Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického konania, môžeme vám obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup k webovému rozhraniu bez akejkoľvek náhrady. V takom prípade ste ďalej povinní nahradiť našej spoločnosti v plnej výške všetky škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené vaším konaním podľa tohto odseku.

Tieto podmienky používania sú platné a účinné od 1.2.2021